Informácie o právnych následkoch uzatvorenia poistnej zmluvy

INFORMÁCIE O PRÁVNYCH NÁSLEDKOCH UZATVORENIA POISTNEJ ZMLUVY
Právne následky uzatvorenia poistnej zmluvy sú detailne uvedené vo všeobecných a osobitných poistných podmienkach finančnej inštitúcie. Všeobecné a osobitné poistné podmienky poisťovateľa, sú rozhodujúce, nakoľko obsahujú aj napr. možné výluky z poistenia, dôvody odmietnutia alebo krátenia poistného plnenia, konkrétne povinnosti a lehoty pri ohlásení a likvidácii poistnej udalosti, ako aj napr. spôsob určovania výšky poistného plnenia a pod.

SPÔSOB A SYSTÉM OCHRANY PRED ZLYHANÍM POISŤOVNE
Každá poisťovňa je povinná udržiavať svoju kapitálovú primeranosť v miere dostatočnej na krytie záväzkov vyplývajúcich z poistných zmlúv od počiatku svojej činnosti po celú dobu svojho podnikania .

VÝŠKA POPLATKOV A INÝCH NÁKLADOV SÚVISIACICH S UZATVORENÍM PIOSTNEJ ZMLUVY

Výška poplatkov a iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou je súčasťou sadzobníka poplatkov a iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou zverejnených príslušnou finančnou inštitúciou, ktorá finančnú službu pre klienta poskytuje.

V súvislosti so sprostredkovaním finančnej služby môže samostatnému finančnému agentovi plynúť od finančnej inštitúcie peňažné alebo nepeňažné plnenie. Prijatie akéhokoľvek peňažného alebo nepeňažného plnenia nebráni povinnosti finančného agenta konať v záujem klienta. Klient má právo žiadať od finančného agenta informáciu o výške peňažného alebo nepeňažného plnenia.

V sektore poistenia alebo zaistenia je povinnosť finančného agenta informovať o nákladoch za finančné sprostredkovanie splnená, ak finančný agent oznámi klientovi priemernú výšku nákladov na finančné sprostredkovanie. Informácia sa poskytuje súhrne za jednotlivé odvetvia životného poistenia. Spôsob výpočtu, metodiku výpočtu a lehotu na zverejňovanie výšky nákladov na finančné sprostredkovanie pri jednotlivých odvetviach životného poistenia ustanovuje Opatrenie Národnej banky Slovenska č.18/2010 zo dňa 28.09.2010 o priemernej výške nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení.