INFORMÁCIE  o spracovaní osobných údajov

spísané v súlade s článkom 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27.apríla

2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „Nariadenie GDPR“) a v súlade s §19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z.

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon OOU“)

PREVÁDZKOVATEĽ:

 

JAW s.r.o  

IČO:

358 98 585

Sídlo:

Zápis:

Adámiho 26 84105 Bratislava, Slovenská republika Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Odd.: Sro, Vložka č. 32980/B

KONTAKTNÉ ÚDAJE: 

tel.: +421 905 773 111

e-mail: jaw@jaw.sk

WEB: www.jaw.sk

ČO SA V TOMTO DOKUMENTE DOZVIETE?

 1. Kto sme a prečo spracúvame Vaše osobné údaje?
 2. Aké osobné údaje spracúvame a akým spôsobom?
 3. Odkiaľ Vaše osobné údaje získavame?
 4. Komu môžeme Vaše osobné údaje odovzdať?
 5. Kedy môžeme odovzdať Vaše osobné údaje do zahraničia?
 6. Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje?
 7. Používame automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov?
 8. Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?
 9. Čo keď sa niečo zmení?

 1. KTO SME A PREČO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Spoločnosť JAW s.r.o o. (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ alebo „my“) sa zaoberá sprostredkovaním finančných služieb, najmä oblastí sprostredkovania poistenia, úverových a sporiacich produktov. Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto vždy postupujeme v súlade s právnymi predpismi a osvedčenými štandardmi.

Prevádzkovateľ je ako samostatný finančný agent (ďalej len ako „SFA“) v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon FSaFP“) zapísaný v Registri finančných agentov a finančných poradcov vedenom Národnou bankou Slovenska s registračným číslom  46658 .

Oprávnenie na spracúvanie osobných údajov sa vzťahuje na osobné údaje v rozsahu určenom a požadovanom na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby v zmysle §4 písm. c) Zákona FSaFP medzi klientom a finančnou inštitúciou, na základe ktorej finančná inštitúcia poskytuje klientovi finančnú službu.

Dotknutou osobou sa rozumie akákoľvek fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané. Je to osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Klientom sa na účely tohto dokumentu rozumie dotknutá osoba, ktorej je zo strany Prevádzkovateľa poskytované finančné sprostredkovanie podľa §2 Zákona FSaFP. V prípade, ak dotknutá osoba o finančné sprostredkovanie prejavila preukázateľný záujem, stáva sa potencionálnym klientom Prevádzkovateľa (a v rámci finančného sprostredkovania aj klientom resp. potencionálnym klientom finančnej inštitúcie), ďalej spolu aj ako „Klient“ alebo „Vy“. 

Finančným sprostredkovaním (ďalej len ako “finančné sprostredkovanie”) sa rozumie činnosť vykonávaná Prevádzkovateľom v súlade s §2 Zákona FSaFP, a to najmä vykonávanie činností:

 1. predkladanie ponúk na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby (ďalej aj ako „zmluva“), uzavieranie zmluvy o poskytnutí finančnej služby a vykonávanie ďalších činností smerujúcich k uzavretiu alebo k zmene zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
 2. poskytovanie odbornej pomoci, informácií a odporúčaní Klientovi na účely uzavretia, zmeny alebo ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
 3. spolupráca pri správe zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ak charakter finančnej služby takú spoluprácu umožňuje,
 4. spolupráca pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich Klientovi zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby, najmä v súvislosti s udalosťami rozhodujúcimi pre vznik takýchto nárokov, ak charakter finančnej služby takúto spoluprácu umožňuje,
 5. poskytovanie informácií o jednej alebo o viacerých zmluvách o poskytnutí finančnej služby v súlade s kritériami, ktoré si Klienti zvolia prostredníctvom webového sídla alebo iných médií, ako aj predloženie porovnania jednotlivých produktov vrátane ceny a porovnania týchto produktov alebo poskytnutie zľavy z ceny zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ak klient môže priamo alebo nepriamo uzatvoriť zmluvu o poskytnutí finančnej služby prostredníctvom webového sídla alebo iných médií.

Finančným sprostredkovaním v sektore poistenia alebo zaistenia je okrem vyššie uvedených činností aj zisťovanie, hodnotenie a spracovávanie analýz poistného rizika v súvislosti s ponúkanými poistnými produktmi

 1. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME A AKÝM SPÔSOBOM?

Spracovávame osobné údaje, ktoré potrebujeme k ponuke a poskytovaniu našich služieb, plneniu záväzkov zo zmluvy alebo právnych povinností. Ide teda o všetky údaje, ktoré sú uvedené v zázname z rokovania (Zázname informácií), zmluvách, hláseniach škodových udalostí alebo iných podobných formulároch alebo ktoré sme si oznámili za týmto účelom ústne či inou dohodnutou formou. Tam, kde je to z hľadiska vlastností produktu a služieb nevyhnutné, sa môže spracovanie týkať i ďalších osôb (poistené osoby, zamestnávateľ, obchodní zástupcovia, príbuzní, poškodené osoby, účastníci udalosti a pod.).

Pre splnenie právnych požiadaviek i spravodlivé a správne nastavenie dohodnutých produktov alebo služieb je nevyhnutné vaše údaje vyhodnocovať (vrátane automatizovaných postupov). Príkladom hodnotenia vašich  údajov je posúdenie rizikovosti za účelom zjednania životného poistenia na základe informácií o vašom zdravotnom stave. Zjednodušene povedané, čím lepší zdravotný stav, tým lepšie môžu byť podmienky poistenia. Naopak nepriaznivé hodnotenie môže viesť k obmedzeniu služby, prípadne i k odmietnutiu jej poskytnutia. Toto spracovanie vykonávajú priamo poskytovatelia finančných služieb na základe údajov, ktoré vyplníte do zmluvnej dokumentácie.

Niekedy budeme Vaše údaje spájať s ďalšími informáciami alebo vytvárať údaje nové, ktoré z daných informácií vyplývajú alebo s nimi súvisia. To je dôležité hlavne pre určenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy vrátane šetrenia škodových udalostí, ochrany našich či vašich záujmov a práv alebo dodržovania našich zákonných povinností (napr. povinnosť odbornej starostlivosti, prevencia  a  odhaľovanie podvodov, zlepšovanie  a vývoj produktov, služieb a obchodné činnosti).

Ak ste súhlasili, prípadne neodmietli možnosť dostávať od nás alebo našich obchodných partnerov reklamné ponuky, potom môžeme tiež spájať a hodnotiť Vaše osobné údaje a informácie o vašich produktoch alebo službách, ich využití a parametroch tak, aby sme Vám ponúkli skutočne len to, čo pre vás bude zaujímavé.

Najčastejšie budeme spracovávať vaše identifikačné (vrátane rodných čísel), popisné (vek, pohlavie, rodinný stav a pod.) a kontaktné údaje (predovšetkým pre vytvorenie a plnenie zmluvy), údaje týkajúce sa služieb alebo produktov, ktoré ste zakúpili, údaje finančné (napr. pre uskutočnenie platieb) a ďalšie údaje, ktoré nám oznámite alebo ktoré zistíme v priebehu poskytovania služieb vrátane údajov, ktoré v súvislosti s našimi záväzkami vytvoríme spracovaním údajov takto získaných.

Pre účely vytvorenia ponuky finančných služieb, zhodnotenia ich vhodnosti v súlade s povinnosťou odbornej starostlivosti a pre plnenie záväzkov (šetrenie škodových udalostí) budeme spracovávať i ďalšie sociodemografické údaje, vrátane finančnej situácie a zdravotného stavu.

Spracúvanie osobných údajov bez nutnosti osobitného súhlasu

Do tejto časti patrí spracovanie, ktoré súvisí s ponukou a poskytovaním našich služieb (uzavretím a plnením zmluvy o poskytnutí finančnej služby). To zahrňuje predovšetkým ponuku možnosti uzavrieť, zmeniť alebo ukončiť finančnú službu, vykonávanie prípravných a analytických prác, poskytovanie doporučení alebo pomoc pri správe finančnej služby a uplatňovaní práv s ňou súvisiacich, vrátane šetrenia škodových udalostí. 

Na základe toho spracovávame Vaše osobné údaje a v prípade, že je to nutné i údaje ďalších účastníkov zmluvného vzťahu alebo inak dotknutých osôb (napr. poistených alebo poškodených osôb). Pri vyšetrovaní škodových udalostí môžeme spracovávať aj údaje osobitnej kategórie a údaje týkajúce sa trestných konaní a rozhodnutí v trestných veciach (v tomto prípade je základom pre spracovanie určenie a obhajoba nárokov súvisiacich s poistením.  Bez spracovania týchto  údajov Vám  nemôžeme naše služby ponúknuť ani poskytnúť.

Preto sa v tomto prípade nevyžaduje ku spracovaniu údajov Váš osobitný súhlas. Pokiaľ by ste nám potrebné údaje neoznámili, nemôžeme s Vami zmluvu o poskytnutí finančnej služby vôbec uzavrieť.

Na základe vyššie uvedeného môžeme spracúvanie Vašich osobných údajov BEZ Vášho osobitne udeleného súhlasu rozdeliť do nasledovných kategórií:

 

 1. Spracúvanie osobných údajov na účely vykonávania finančného sprostredkovania, identifikácie Klienta alebo zástupcu Klienta, na účely overovania tejto identifikácie, ochrany a domáhania sa práv finančného agenta voči klientom, zdokumentovania činnosti, vykonávania dohľadu, výmeny informácií týkajúcich sa sprostredkovaných finančných služieb medzi nami a PFA, plnenia úloh a povinností SFA a PFA podľa Zákona FSaFP.

Právny základ: Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu v súlade s §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU a čl. 6  ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR, na základe §31 Zákona FSaFP.

Rozsah spracúvaných osobných údajov: Na vyššie uvedené účely v zmysle zákona je naša spoločnosť oprávnená od Klienta, a to aj opakovane, požadovať poskytnutie nasledovných osobných údajov:

 1. osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu; ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta podnikania, označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
 2. identifikačných údajov v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa sídla, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta činnosti, zoznamu členov štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby a údajov o nich v rozsahu podľa písmena a), označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, ak ide o právnickú osobu,
 3. kontaktného telefónneho čísla, faxového čísla a adresy elektronickej pošty, ak ich má,
 4. dokladov a údajov preukazujúcich oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu a splnenie ostatných požiadaviek a podmienok, ktoré sú ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva alebo ktoré sú dohodnuté s finančným agentom.
 5. Osobné údaje z dokladu totožnosti v rozsahu: obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, a ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje písm. b) až d), sme oprávnení získavať od klienta alebo zástupcu klienta kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním aj bez súhlasu dotknutej osoby.
 6. Osobitná kategória osobných údajov (osobné údaje týkajúce sa zdravia) – Poskytnutie týchto osobných údajov je

nevyhnutné výlučne za účelom uzatvorenia alebo zmenu poistnej zmluvy (najmä vo veci životného poistenia na posúdenie rizika pri uzatvorení poistnej zmluvy). Spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa zdravia je nevyhnutné podľa osobitného predpisu v súlade s §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU a čl. 6  ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR, na základe ustanovenia §78 ods. 1 zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Na vyššie uvedené účely sme aj bez súhlasu Klienta oprávnení získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje v rozsahu vyššie uvedenom a získavať osobné údaje Klienta alebo zástupcu Klienta kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním dokladov totožnosti v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania. V prípade, ak Klient alebo jeho zástupca nami vyžiadané údaje neposkytne, nesmieme Klientovi podľa zákona FSaFP poskytovať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo. Poskytnutie týchto osobných údajov je základným predpokladom na začatie a realizáciu finančného sprostredkovania, pričom poskytnutie osobných údajov slúži primárne na Vašu jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu a ďalej na kontaktovanie Vašej osoby za účelom poskytnutia kvalitných služieb.

 

II. Spracúvanie osobných údajov na účely finančného sprostredkovania v súvislosti s uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančnej služby získavaných nad rámec Zákona FSaFP

Právny základ: Spracúvanie osobných údajov je primárne založené na Vašom právnom vzťahu ako dotknutej osoby k nám ako Prevádzkovateľovi Vašich osobných údajov, t. j. spracúvanie osobných údajov nad rámec Zákona FSaFP uvedených v bode I. tohto článku je nevyhnutné účely prípravy návrhu zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je ste Vy ako dotknutá osoba alebo vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy, na uzatvorenie a plnenie tejto zmluvy v súlade s §13 ods. 1 písm. b) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie týchto osobných údajov je základným predpokladom na uzatvorenie alebo zmenu zmluvy, pričom poskytnutie osobných údajov slúži primárne na Vašu jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu a ďalej na kontaktovanie Vašej osoby a poskytnutie kvalitných služieb.

Rozsah spracúvaných osobných údajov: Na účely uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby zhromažďujeme a spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu najmä: číslo bankového účtu, VIN, evidenčné číslo vozidla, ako aj v rozsahu ďalších údajov Klienta resp. potencionálneho Klienta alebo jeho zástupcu predovšetkým podľa  druhu uzatváranej zmluvy. Na základe plnenia zmluvy spracúvame tiež osobné údaje z dokladov preukazujúce schopnosť klienta splniť si záväzky z poistnej zmluvy, požadované zabezpečenie záväzkov z poistnej zmluvy, oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu, splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzavretie poistnej zmluvy, ktoré sú ustanovené zákonom o poisťovníctve alebo osobitnými predpismi alebo ktoré sú dohodnuté s poisťovňou, pobočkou poisťovne z iného členského štátu a pobočkou zahraničnej poisťovne.

 

III. Spracúvanie osobných údajov na účely finančného sprostredkovania v súvislosti s uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančnej služby prostredníctvom poistnej kalkulačky zverejnenej na webovej stránke SFA alebo PFA

 

Právny základ: Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na podľa osobitného predpisu v súlade s §13 ods. 1 písm. b) a c) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. b) a c) Nariadenia GDPR, na základe zmluvy a v súlade s §31 Zákona FSaFP aj bez potreby udelenia výslovného súhlasu dotknutej osoby.

Spracúvanie údajov prostredníctvom poistnej kalkulačky sa považuje za spracúvanie osobných údajov až v čase, kedy je možné tieto údaje priradiť ku konkrétnej fyzickej osobe. Takéto spracúvanie osobných údajov je v rámci poistnej kalkulačky zverejnenej na našej webovej stránke realizované až vtedy, kedy si dotknutá osoba zvolila konkrétny poistný produkt a dostala sa do štádia zadávania svojich osobných údajov na účely uzatvorenia zmluvy. Spracúvanie takýchto osobných údajov je následne realizované v zmysle Zákona OOU, kedy je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

Rozsah spracúvaných osobných údajov: Osobné údaje zadané do poistnej kalkulačky (v rozsahu podľa druhu kalkulačky).

Softvérovú aplikáciu – poistná kalkulačka využívame ako prostriedok pre výkon finančného sprostredkovania ako aj pre uzatvorenie zmluvy na diaľku. Jednoznačným spôsobom informujeme dotknutú osobu, že softvérová aplikácia predstavuje prostriedok pre ponuku finančného sprostredkovania.

Zároveň chceme dotknutú osobu informovať, že zadávaním údajov, vrátane osobných údajov do tohto softvérového riešenia, prejavuje svoj preukázateľný záujem o ponuku finančného sprostredkovania a nadobúda postavenie potenciálneho Klienta podľa Zákona FSaFP. Prejavenie takéhoto preukázateľného záujmu o ponuku finančného sprostredkovania nezaväzuje potenciálneho klienta k uzatvoreniu zmluvy, ani k žiadnym iným plneniam. O týchto skutočnostiach bol potenciálny Klient informovaný pred začatím využívania poistnej kalkulačky, a to priamo prostredníctvom tohto dokumentu, tejto softvérovej aplikácie alebo prostredníctvom subjektu vykonávajúceho finančné sprostredkovanie využitím poistnej kalkulačky.

IV. Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s výkonom práv Klientov ako dotknutých osôb

Právny základ: Vaše osobné údaje využívame na výkon Vašich práv, ktoré Vám vyplývajú zo Zákona OOU. V prípade ak si uplatníte niektoré z Vašich práv špecifikovaných v tomto dokumente, my máme právo na presnú identifikáciu Vašej osoby. Právnym titulom k spracúvaniu Vašich osobných údajov je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa v súlade s §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR, teda podľa Zákona OOU. V súvislosti s výkonom a realizáciou Vašich práv spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje ďalej tiež na účely svojich oprávnených záujmov pre prípad možného vzniku sporu v súlade s §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR a to aj bez potreby Vášho súhlasu.

Rozsah spracúvaných osobných údajov: Pri výkone Vašich práv Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu – titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, doručovacia adresa (ak je iná ako adresa trvalého bydliska), e-mailová adresa, telefonický kontakt, prípadne osobné údaje dokladu totožnosti.

 

V. Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa

 

Právny základ: Vaše osobné údaje využívame na účel našich vnútorných oprávnených záujmov, pričom osobné údaje spracúvame na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR resp. §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU avšak s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Klienta ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

Takýmito oprávnenými záujmami sú najmä: ochrana práv, ktoré nám vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zmlúv vo vzťahu k zmluvným partnerom a iným osobám – na tento účel uchovávame osobné údaje najviac po dobu nevyhnutnú na ochranu takýchto práv a oprávnených záujmov; presadzovanie bezpečnosti našich služieb, prevenciu zneužitia služieb a prešetrenie porušenia našich podmienok; zamedzenie podvodného konania, ak sa odôvodnene domnievame, že hrozí riziko takéhoto konania – na tento účel uchovávame osobné údaje najviac po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi; vedenie databázy Klientov. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov pre účely evidencie Klientov a s tým súvisiacej komunikácie s nimi sa opierame o oprávnený záujem nakoľko touto databázou získavame prehľad pri realizácii svojej činnosti, interné funkcie nevyhnutné pre našu činnosť (audit, controlling, prevádzka IT, dane, účtovníctvo, administratíva, vedenie databáz a pod.). Proti spracovaniu založenom na oprávnených záujmoch môžete podať námietku, ktorú preskúmame, a zhodnotíme, či dané sprostredkovanie spĺňa požiadavky predpisov.

Prevádzkovateľ je v rámci svojej činnosti povinný postupovať s odbornou starostlivosťou a v tejto súvislosti má oprávnený záujem na prevencii pred trestnou činnosťou alebo iným protiprávnym konaním, ktorým jej môže byť spôsobená škoda či ohrozená reputácia, prípadne spôsobená akákoľvek iná ujma, prípadne pred konaním, ktoré môže negatívne ovplyvniť činnosť Prevádzkovateľa či iné dotknuté osoby, a na tento účel je oprávnený si viesť zoznam osôb s potenciálnym rizikom, pričom následkom takéhoto spracúvania môže byť ukončenie obchodného vzťahu alebo odmietnutie vykonania obchodu.

 

VI. Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením zákonných povinností Prevádzkovateľa

Právny základ: Spracúvanie osobných údajov na nižšie uvedené účely je nevyhnutné na podľa príslušných osobitných predpisov v súlade s §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR, najmä (nie však výlučne):

 poskytnutie súčinnosti štátnym orgánom a orgánom verejnej moci pri výkone kontroly, účel registratúry a archivácie dokumentov, vykonávanie činností na splnenie povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov, plnenie povinností vyplývajúcich z príslušných daňových a účtovných predpisov, vykonávanie činností na splnenie povinností vyplývajúcich zo Zákona AML.

VII. Spracúvanie osobných údajov na marketingové a reklamné účely PO uzatvorení zmluvy o poskytnutí finančnej služby

Prevádzkovateľ má oprávnený záujem na tom, aby vykonával starostlivosť o svojich Klientov a rozvíjal obchodné vzťahy s nimi, a teda aby ich informoval o svojich produktoch, inováciách, službách a prípadne o ponukách rôznych výhod. V tejto súvislosti Vás môže Prevádzkovateľ osloviť aj bez Vášho predchádzajúceho súhlasu, pričom o takomto spracúvaní Vašich osobných údajov Vás informuje a poučí o Vašich právach, najmä o práve namietať spracúvanie Vašich osobných údajov. To, samozrejme, neplatí v prípade, ak ste s takýmto oslovovaním prejavili nesúhlas alebo ak budete voči nemu namietať.

Právny základ: V prípade existujúcich Klientov môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu – emailová adresa, meno a priezvisko, titul za vyššie uvedeným účelom na základe právneho titulu nášho oprávneného záujmu v súlade s §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. 

Spracúvanie osobných údajov s Vašim osobitným súhlasom

Pokiaľ nemáme ku spracovaniu iný právny základ (viď. vyššie), vykonávame ho s Vaším súhlasom. Poskytnutie takéhoto súhlasu je dobrovoľné, aj keď v niektorých prípadoch môže byť predpokladom dohodnutia a poskytovania finančnej služby. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, spôsobom uvedeným v tomto dokumente. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

I. Spracúvanie osobných údajov na marketingové a reklamné účely PRED uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančnej služby

Na účely informovania Vás o produktoch, inováciách a službách finančného sprostredkovania poskytovaných Prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti so získavaním výhod zo strany Prevádzkovateľa vrátane vytvárania ponúk takýchto výhod Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na právnom základe

Vášho predchádzajúceho dobrovoľne udeleného súhlasu alebo na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa.

Právny základ: V prípade, že zaregistrujete Vašu e-mailovú adresu k odberu noviniek bez predchádzajúceho právneho vzťahu, budeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu – e-mailová adresa, meno a priezvisko, titul, (event. podpis pri listinnej registrácii), a to na základe Vami udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov v súlade s §13 ods. 1 písm. a) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR za účelom zasielania ponukových e-mailov a ďalších obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, spôsobom uvedeným v tomto dokumente. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

 

 

Nahrávanie telefonických hovorov v rámci služby CALLCENTRA

Prevádzkovateľ vyhotovuje audiozáznamy všetkých telefonických hovorov uskutočnených prostredníctvom služby CALLCENTRA. Takto získané osobné údaje sú spracúvané v rámci našich informačných systémoch na účely našich oprávnených záujmov, teda skvalitnenia našich služieb, či preukázanie splnenia zákonných povinností. O skutočnosti, že telefonický hovor bude nahrávaný, budete vopred operátorom upozornený.

 1. ODKIAĽ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKAVAME?

Vaše osobné údaje získavame:

 1. Priamo od Vás pri sprostredkovaní služieb, vytváraní ponúk alebo pri uzavretí a plnení zmluvy (vrátane šetrenia škodových udalostí);
 2. Z vlastnej činnosti (najmä informácie a návrhy úprav týkajúce sa služieb alebo produktov, ktoré ste zakúpili alebo zjednali);
 3. Z verejne dostupných registrov, zoznamov, evidencií alebo webových stránok (napr. insolventný register, obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností a pod.),
 4. V prípade šetrenia škodových udalostí od poskytovateľa poistenia, od poškodených osôb, od zdravotníckych zariadení, od správnych orgánov (polícia, súdy, obecné úrady a pod.), svedkov a ďalších účastníkov udalosti,
 5. Od iných osôb, ak je to nevyhnutné pre plnenie záväzkov zo zmluvy, pokiaľ tak stanovia právne predpisy alebo pokiaľ k tomu dáte súhlas.

 1. KOMU MÔŽEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ODOVZDAŤ?

Osobné údaje môžu byť z dôvodu naplnenia vyššie uvedených účelov okrem nás spracúvané tiež inými subjektmi. Externých partnerov, ktorí môžu spracúvať Vaše osobné údaje, si starostlivo vyberáme a zverujeme Vaše osobné údaje iba tým subjektom, ktorí poskytujú dostatočné záruky zabezpečenia vhodných technických a organizačných bezpečnostných opatrení. Klient berie na vedomie, že okruh príjemcov, sprostredkovateľov sa môže v čase spracúvania osobných údajov meniť. Ako Prevádzkovateľ nie sme povinný informovať Klienta o zúžení okruhu príjemcov resp. sprostredkovateľov uvedených v tomto článku. Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ nezverejňuje.

I. TRETIE OSOBY 

Subjekty, ktoré môžu mať prístup k Vašim osobným údajom, ale osobné údaje nespracúvajú, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou mlčanlivosťou:

Tretie osoby, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku určitej služby, či prevádzkovatelia  technológií, ktoré Prevádzkovateľ na tieto služby využíva (typicky programátorské či iné podporné technické služby, serverové služby, rozosielanie e-mailov alebo správcovia technických zariadení, našej e-mailovej domény).

II. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako Prevádzkovateľ sme povinní niektoré Vaše osobné údaje odovzdávať na základe všeobecne záväzných platných právnych predpisov nižšie uvedeným príjemcom v prípadoch, keď nám taká povinnosť vyplýva zo zákona, alebo je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu práv a našich oprávnených záujmov alebo tretích osôb. Títo príjemcovia majú postavenie samostatných prevádzkovateľov. Príjemcovia Vašich osobných údajov môžu byť:

 1. súdy Slovenskej republiky (právnym základom je zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok);
 2. príslušný súd v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh pri identifikácii konečného užívateľa výhod a pri vedení registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu;
 3. orgány činné v trestnom konaní (právnym základom je zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok);
 4. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, daňové orgány, správca dane (právnym základom je zákon č.

563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov);

 1. služba kriminálnej polície, služba hraničnej polície, služba cudzineckej polície, služba finančnej polície

Policajného zboru (právnym základom je zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore);

 1. Úrad vládneho auditu, súdni exekútori poverení vykonaním exekúcie podľa osobitného predpisu, alebo Slovenská komora exekútorov (právnym základom je zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti);
 2. advokáti (právnym základom je zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii);
 3. Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov);
 4. Inšpektorát práce, Úrad na ochranu osobných údajov a iné štátne orgány s výkonom dozoru a kontroly, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (zákon 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákon OOU);
 5. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, Vojenské spravodajstvo, Kriminálny úrad finančnej správy, Slovenská informačná služba, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Národný bezpečnostný úrad,

Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo;

 1. Slovenská obchodná inšpekcia;
 2. Národná banka Slovenska (právnym základom je Zákon FSaFP, zákon č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom);
 3. finančné inštitúcie v zmysle §4 písm. b) Zákona FSaFP, pre ktorých sme ako SFA a naši PFA v postavení sprostredkovateľa;
 4. iné osoby a orgány, ktorým je podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a podľa osobitných predpisov oprávnená poskytovať/ sprístupňovať informácie alebo ktorým má poisťovňa zákonom uloženú povinnosť informácie poskytovať/ sprístupňovať;

III. SPROSTREDKOVATELIA

Ako Prevádzkovateľ sme oprávnení poveriť spracúvaním Vašich osobných údajov sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje v našom mene a sú povinní riadiť sa našimi pokynmi. V súlade s Nariadením GDPR nie je na takéto poverenie potrebný Váš osobitný súhlas. Takýmto sprostredkovateľom je každá osoba, ktorá má s nami uzatvorenú osobitnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov využíva nasledujúce kategórie sprostredkovateľov:

 1. osoby, ktoré poskytujú služby vedenia účtovníctva, daňoví a iní poradcovia, s ktorými sme v zmluvnom vzťahu zabezpečujúcom poskytovanie takýchto služieb, a to v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie takýchto služieb;
 2. TIPÉR ako náš obchodný zástupca, ktorý pre nás poskytuje služby spočívajúce vo vykonávaní potrebných odborných činností a úkonov zameraných na získavanie klientov a potenciálnych klientov;
 3. obchodníci, ktorí pre nás sprostredkúvajú služby v oblasti finančného sprostredkovania
 4. poskytovateľ asistenčných služieb: CALLCENTRUM
 5. podriadení finanční agenti ako členovia siete JAW s.r.o

 1. KEDY MÔŽEME ODOVZDAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE DO ZAHRANIČIA?

Vaše osobné údaje môžu byť odovzdané ku spracovaniu v rámci EU a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), napr. poskytovateľom IT technológií a našim sprostredkovateľom.

V súlade s právnymi predpismi, alebo pokiaľ s tým súhlasíte, môžeme osobné údaje odovzdávať i do krajín mimo EU/EHP, to ale len v prípade zaistenia odpovedajúceho zabezpečenia a doloženie záruk, že s nimi bude zaobchádzane v súlade s právnymi predpismi a Nariadením GDPR. To sa bude týkať najmä prípadov, kedy vo vzťahu figuruje nejaký zahraničný prvok (poistenie rizika v zahraničí, škodová udalosť, ktorá nastala v zahraničí a pod.). V takej situácii je k plneniu našich zmluvných záväzkov a ochrane našich a vašich práv nutné získať alebo odovzdať údaje do zahraničia. V ostatných prípadoch bude odovzdanie nevyhnutné pre plnenie našich vzájomných záväzkov alebo určení, výkon a obhajobu práv.

Naši sprostredkovatelia PFA Vaše osobné údaje nezamýšľajú prenášať do tretej krajiny ani do medzinárodnej organizácie neposkytujúcej primeranú úroveň ochrany osobných údajov s výnimkou prípadov špecifikovaných platnými právnymi predpismi alebo osobitných situácií, kedy o takomto prenose musí byť Klient vopred informovaný.

 1. AKO DLHO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Doba uchovania a archivácie osobných údajov je závislá na niekoľkých faktoroch, ktoré sa uplatnia podľa konkrétnej situácie, v ktorej sú osobné údaje spracovávané. Najčastejšie sa osobné údaje spracovávajú po dobu trvania a plnenia zmluvných alebo i mimozmluvných záväzkov (pre zjednodušenie ďalej len zmluva). Po skončení zmluvy sa osobné údaje ďalej spracovávajú z dôvodu ochrany našich alebo vašich práv a záujmov (príp. záujmov tretích osôb), a to po dobu nevyhnutnú k ich zaisteniu alebo výkonu. Táto doba je primárne určená podľa premlčacích dôb stanovených zákonom (občiansky zákonník) alebo zmluvou. Doby sa môžu líšiť podľa druhu záväzku alebo práva, ktorého sa údaje týkajú. V prípade niektorých dokumentov sme povinní údaje, ktoré sú v nich obsiahnuté, uchovávať po dobu stanovenú podľa právnych predpisov (najmä v oblasti účtovníctva, daní, pracovnoprávnej alebo v oblasti archívnictva podľa zvláštneho zákona.

Naša činnosť taktiež podlieha špeciálnej sektorovej regulácii (distribúcia finančných služieb), ktorá nám stanovuje uchovávať niektoré typy dokumentov týkajúce sa našej činnosti po zákonom stanovenú dobu tak, aby sme boli schopní preukázať plnenie svojich povinností a odbornú starostlivosť (spravidla ide o 10 rokov). Napríklad ide o zmluvy, záznamy z jednaní, komunikácie so zákazníkmi a pod. V tomto prípade sa teda vždy riadime platnou právnou úpravou, ktorú je možné dohľadať v zbierke zákonov.

Uchovávanie osobných údajov klienta sa riadi primárne zákonom FSaFP, v zmysle ktorého sme ako finančný agent povinní viesť evidenciu všetkých dokumentov, v ktorých sú uvedené práva a povinnosti finančného agenta a klienta, iné podmienky, za ktorých finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie, a ďalšie údaje, doklady alebo iné dokumenty, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia o spracúvaní osobných údajov podľa zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Pre splnenie týchto zákonných povinností uchovávame osobné údaje dotknutej osoby po dobu poskytovania finančného sprostredkovania, vrátane následnej starostlivosti o klienta a po dobu trvania sprostredkovaných finančných služieb, vrátane lehoty na uplatnenie nárokov vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby, najmenej však po dobu desiatich rokov od začiatku platnosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby. Prípadné ďalšie spracúvanie osobných údajov je možné len na štatistické a archivačné účely a to za splnenia podmienok stanovených v zákone OOU.

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa, príslušné právne predpisy bližšie určujú dobu, počas ktorej je Prevádzkovateľ povinný Vaše osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu uchovávať. Takýmito právnymi predpismi sú najmä:

 1. AML zákon, na základe ktorého je Prevádzkovateľ povinný uchovávať počas piatich rokov od skončenia zmluvného vzťahu s Klientom údaje a písomné doklady získané v súvislosti s vykonávaním starostlivosti vo vzťahu ku Klientovi a v súvislosti so zisťovaním neobvyklej obchodnej operácie a od vykonania obchodu všetky údaje a písomné doklady o Klientovi,
 2. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorý v § 31 ods. 3 stanovuje povinnosť uchovávať záznamy a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa spravovaných doplnkových dôchodkových fondov a poskytovaných služieb najmenej päť rokov od skončenia spravovania doplnkového dôchodkového fondu, ktorého sa dokumentácia a záznamy týkajú, a tiež stanovuje povinnosť uchovávať najmenej päť rokov odo dňa zániku účastníckej zmluvy dokumentáciu týkajúcu sa účastníkov a poberateľov dávok,
 3. Zákon o FSaFP, ktorý v § 36 stanovuje lehotu uchovávania dokumentácie najmenej desať rokov od začiatku platnosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby a lehotu najmenej päť rokov po ukončení platnosti zmluvy o poskytnutí finančného poradenstva.

V prípade, ak nám Klient udelí výslovný súhlas na spracúvanie osobných údajov, budeme uvedené údaje uchovávať po dobu stanovenú v tomto súhlase resp. po dobu do odvolania tohto súhlasu. Prevádzkovateľ bude po odvolaní súhlasu alebo po uplynutí doby platnosti súhlasu osobné údaje uchovávať len po takú dobu, aká bude nevyhnutná na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Prevádzkovateľa. V prípade, ak využívame funkcionalitu softvérovej aplikácie, ktorá umožňuje získavať potenciálnym Klientom zadané osobné údaje a to aj pred dokončením kalkulácie produktov finančnej služby, sme oprávnení kontaktovať potenciálneho Klienta na ním zadanú e-mailovú adresu, telefonicky alebo iným vhodným spôsobom, a to na účely poskytovania odbornej pomoci, informácií a odporúčaní Klientovi na účely uzavretia zmluvy alebo na účely výkonu finančného sprostredkovania v rozsahu činností vymedzených v § 2 ods. 1 zákona FSaFP. Zaväzujeme sa poskytnúť potenciálnemu klientovi a/alebo klientovi informácie o tom, že softvérová aplikácia – poistná kalkulačka je prostriedkom na výkon finančného sprostredkovania a že zadávaním údajov do tejto poistnej kalkulačky prejavuje svoj preukázateľný záujem o ponuku finančného sprostredkovania, čím nadobúda postavenie potenciálneho Klienta.

 1. POUŽÍVAME AUTOMATIZOVANÉ SPRACÚVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Využívaním softvérovej aplikácie (poistnej kalkulačky) umožňujúcej realizáciu ponuky finančného sprostredkovania a plnenie ďalších činností, ktoré sú považované za výkon finančného sprostredkovania v zmysle zákona FSaFP môžeme vykonávať automatizované rozhodovanie a profilovanie údajov a osobných údajov Klienta, potenciálneho Klienta alebo zástupcu Klienta na účely vyhodnotenia požiadaviek Klienta a uskutočnenia ponuky finančných produktov, ktoré sa na základe vykonaného profilovania javia pre Klienta alebo potenciálneho Klienta ako vhodné a najviac zodpovedajú jeho požiadavkám a potrebám.

Automatizované rozhodovanie spočíva v hodnotení osobných aspektov dotknutej osoby, a to za účelom ponuky vhodných produktov finančnej služby. Osobné údaje zadané do softvérovej aplikácie sú pred uskutočnením ponuky produktov finančnej služby vyhodnotené v rámci spracovania osobných údajov založeného na vopred určených algoritmoch. To znamená, že sú vytvárané potrebné analýzy s cieľom naplniť potreby a požiadavky Klienta a/alebo potenciálneho Klienta. Takéto automatizované rozhodovanie však nevyvoláva právne účinky vo vzťahu k dotknutej osobe. Dotknutá osoba nie je viazaná ponukou finančných produktov vygenerovaných softvérovou aplikáciou na základe zadaných údajov a je oprávnená využiť naše služby v oblasti finančného sprostredkovania aj iným ako automatizovaným spôsobom.

 1. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Vo vzťahu ku spracovaniu vašich osobných údajov môžete využiť nasledujúce práva:

Právo na informácie

Máte právo dostať informácie pred spracovaním i v priebehu spracovania na Vašu žiadosť. Na žiadosť Vám oznámime, či Vaše osobné údaje spracovávame, a ďalej, pokiaľ o to požiadate, informácie o účeloch, kategóriách údajov, príjemcoch (kategóriách), dobe uchovania (kritériách), vašich právach vrátane možnosti sa obrátiť na dozorný úrad, zdrojoch údajov (pokiaľ nepochádzajú od Vás), automatizovanom individuálnom rozhodovaní a odovzdávaní do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie (vhodných zárukách).

Právo na prístup

Okrem informácií o spracovaní máte právo na kópiu údajov, ktoré sú o Vás spracovávané.

Právo na opravu

Prevádzkovateľ by mal spracovávať presné údaje, pri zistení nesprávnosti údajov máte právo na ich opravu.

Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“)

Máte právo na vymazanie svojich údajov, ale iba vtedy pokiaľ netrvá iný, právom uznaný dôvod pre spracovanie, ktorý Prevádzkovateľ môže použiť (vrátane ochrany svojich oprávnených záujmov a práv).

Portabilita

Máte právo dostať spracovávané údaje, ktoré sa spracovávajú na základe súhlasu alebo na základe uzavretia alebo plnenia zmluvy a ktoré ste sami poskytli alebo ktoré priamo vyplývajú z vašej činnosti, v strojovo čitateľnom formáte. Platí len pre automatizovane spracovávané údaje.

Právo vzniesť námietku

Platí pre prípady spracovania z dôvodu verejného záujmu, ktorý Prevádzkovateľ zastáva, alebo jeho vlastného oprávneného záujmu, vrátane priameho marketingu. Máte právo vzniesť proti takému spracovaniu námietku a Prevádzkovateľ má povinnosť takéto spracovanie posúdiť z hľadiska splnenia všetkých pravidiel podľa predpisov. V prípade priameho marketingu takéto spracovanie po vznesení námietky vždy zastaví.

Právo na odvolanie súhlasu

V prípade spracovania založeného na vašom súhlase môžete súhlas kedykoľvek odvolať, a to emailom, telefonicky, písomne alebo cez webový formulár.

Právo na obmedzenie

Máte právo na obmedzené spracovanie svojich údajov, ak

–               popierate presnosť údajov, a to do doby, než Prevádzkovateľ presnosť overí

–               údaje nie sú potrebné pre účely spracovania, avšak požadujete ich spracovanie pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov

–               ste vzniesli námietku proti spracovaniu, pokým nebude overené, či oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

–               spracovanie údajov bolo protiprávne a požadujete namiesto výmazu údajov iba obmedzenie ich spracovania.

Automatizované individuálne rozhodovanie

V prípade, kedy dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu, ktoré pre vás má podstatné dôsledky (napr. by viedlo k neuzavretiu zmluvy, k zamietnutiu výplaty plnenia, zmene podmienok dohodnutej služby a pod.) máte právo nechať takéto rozhodnutie preskúmať, vyjadriť sa k nemu a prípadne ho napadnúť.

Právo na prenosnosť 

Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje poskytli inému prevádzkovateľovi, na základe Vašej žiadosti odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú na základe Vášho súhlasu, súhlasu pri spracúvaní osobitnej kategórie osobných údajov, alebo ak sa spracúvajú osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, pričom toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

Právo podať podnet lebo sťažnosť, obrátiť sa na dohľad, súd

Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Z dôvodu jednoznačnej identifikácie Vašej osoby ako žiadateľa o uplatnenie práva pri spracúvaní osobných údajov alebo z dôvodu potreby doplnenia Vašej žiadosti od Vás môžeme dodatočne požadovať ďalšie informácie. V žiadosti ste povinný uvádzať len úplné a pravdivé údaje. V prípade zmeny ste povinný svoje údaje aktualizovať, v opačnom prípade nesiete plnú zodpovednosť za dôsledky porušenia tejto povinnosti.

AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ?

Vaše žiadosti týkajúce sa spracovania osobných údajov vybavujeme bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia tejto žiadosti. Túto lehotu je možné v prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Pokiaľ to nastane, informujeme vás o takomto predĺžení do jedného mesiaca od prijatia žiadosti spolu s dôvodmi pre tento odklad.

Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme v súlade s ustanovením §29 ods. 5 písm. a) Zákona OOU oprávnení účtovať si poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií vo výške 10,- EUR. 

Kontakty sú uvedené v záhlaví dokumentu. Uplatniť môžete i kontakt cez chat okno “Napíšte nám ” na stránkach http://www.jaw.sk  

V prípade, ak si uplatníte svoje právo z tohto dokumentu u svojho PFA, je PFA povinný pri uplatňovaní Vášho práva postupovať v súlade s týmto dokumentom.

 1. ČO AK SA NIEČO ZMENÍ?

Túto informáciu budeme pravidelne aktualizovať a bude vždy dostupná na našom webe. Pokiaľ by došlo k zásadnej zmene spracovania osobných údajov, budeme vás o tom priamo informovať.

Táto Informácia o spracovaní osobných údajov je platná a účinná od 01.06.2023.

Od 25. 5. 2018 sa môžete obracať tiež na našu zodpovednú osobu v oblasti GDPR, ktorej kontaktné údaje po tomto dátume na našich webových stránkach v sekcii Napíšte nám a do predmetu správy napíšte GDPR.

INFORMÁCIE o spracovaní osobných údajov ​