Právne poradenstvo

  • právne poradenstvo v oblasti poistenia a zaistenia, finančného sprostredkovania v oblasti poistenia a zaistenia
  • ochrana právnych záujmov klientov pri vymáhaní nárokov na poistné plnenia voči poisťovniam vrátane zastupovania v konaní pred súdmi, či inými subjektmi finančného trhu
  • právne poradenstvo v oblasti právnej úpravy a regulácie podmienok činnosti subjektov pôsobiacich na finančnom trhu v poistnej oblasti
  • právna pomoc a zastúpenie v prípadoch vzniku škodových udalostí na zdraví, majetku alebo iných právach vrátane pomoci pri vymáhaní finančného odškodnenia
  • komplexné poradenstvo v oblasti škody spôsobenej obchodnej spoločnosti zo strany členov jej štatutárneho orgánu
  • vymáhanie nárokov na náhradu škody vzniknutej pri dopravných nehodách (škoda na majetku, bolestné, sťaženie spoločenského uplatnenia, náhrada nákladov vynaložených na liečenie, strata na zárobku a pod.) alebo v dôsledku iných skutočností zakladajúcich nárok na náhradu škody
  • vymáhanie nárokov na náhradu škody vzniknutej v dôsledku nezákonného postupu orgánov verejne moci