Informačná povinnosť

Informácie pre klienta podľa § 33 a podľa § 27 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Informácie“)

 1. JAW s.r.o. so sídlom Adámiho 26 841 05 Bratislava, IČO: 358 98 585, zapísaná v obchodnom registri Mestkého súdu  Bratislava III , Odd.: Sro, vložka č. 32980/B, (ďalej len „JAW s.r.o „) vykonáva finančné sprostredkovanie na základe rozhodnutia GRUFT -261/2004/PMPO ,registračné číslo :46658 (pôvodné číslo: PAG046658 z roku 2004).

Nové číslo rozhodnutia : UDK-257/2007/PAGP zo dňa 16.2.2007, udeleného podľa § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

 1. JAW s.r.o. je zapísaná v registri Národnej banky Slovenska, v zozname samostatných finančných agentov pod registračným číslom PAG046658. Údaje o zápise finančného agenta v registri je možné overiť na internetovej stránke Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.
 2. JAW s.r.o. vykonáva sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia, na základe písomnej zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami pričom tieto zmluvy nemajú výhradnú povahu.

  JAW s.r.o má uzatvorené zmluvy s nasledujúcimi finančnými inštitúciami:

  • Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
  • AXA životní poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
  • AXA poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
  • ČSOB Poisťovňa, a.s.
  • Generali Poisťovňa, a. s.
  • Groupama Garancia poisťovňa, a.s.
  • KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
  • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
  • QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
  • Union poisťovňa, a.s.
  • UNIQA poisťovňa, a.s.
  • Wüstenrot poisťovňa, a.s.
  • Slovenská Sporiteľňa, a.s.
  • UniCredit Bank Slovakia a.s.
  • Consumer Finance Holding, a.s.
  • ČSOB Leasing, a.s.
  • IMPULS- LEASING Slovakia, s.r.o.
  • VÚB Leasing, a.s.
 3. JAW s.r.o nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach žiadnej finančnej inštitúcie. Žiadna finančná inštitúcia alebo osoby ovládajúce finančné inštitúcie pôsobiace na slovenskom finančnom trhu nemá v JAW s.r.o kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach.
 4. JAW s.r.o koná v mene finančných inštitúcií, s ktorými má dojednané zmluvy o sprostredkovaní.
 5. Klient môže podať sťažnosť na vykonávanie finančného sprostredkovania spoločnosťou

JAW s.r.o písomnou formou na príslušnom orgáne dohľadu nad vykonávaním sprostredkovania poistenia podľa zákona č. 186/2009 z. z. alebo v poisťovni, ktorej poistný produkt finančný sprostredkovateľ sprostredkoval. Spory vyplývajúce z finančného sprostredkovania možno riešiť mimosúdnym vyrovnaním podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov alebo, ak sa na tom strany dohodnú, v rozhodcovskom konaní podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších právnych predpisov.